Trgovina akcijama i obveznicima, odnosno hartijama od vrednosti (HoV) obavlja se na berzi. Berza ne kupuje niti prodaje HoV,... Read More →