Tržište kapitala

tržište kapitalaTržište kapitala je segment finansijskih tržišta na kome se trguje finansijskom aktivom sa rokom dospeća dužim od jedne godine. Na ovom tržištu se prevashodno trguje dugoročnim hartijama od vrednosti, instrumentima duga i vlasničkim instrumentima. Emitenti na tržištu kapitala dolaze do sredstava za svoje dugoročno finansiranje. Na ovom tržištu posebnu ulogu imaju tzv. institucionalni investitori. Tržište kapitala predstavlja tržište na kome se kupuje i prodaje kapital, odnosno mesto na kome se susreću potražnja i ponuda kapitala. Na njemu se susreću interesi štediša s jedne strane i investitora s druge strane. Trguje se dugoročnim hartijama od vrednosti (deonice i obveznice). Berze su najčešća mesta na kojima se trguje instrumentima tržišta kapitala. U užem smislu tržište kapitala je zajednički pojam za ponudu i potražnju hartija od vrednosti. U širem smislu to je tržište za svaku vrstu novčanih sredstava stavljenih srednjoročno i dugoročno na raspolaganje. Na tržištu kapitala javljaju se centralne i poslovne banke, berze, hipotekarne institucije, osiguravajuće kompanije i druge posredničke i investicione institucije, čiji je zadatak direktno povezati i suočiti interese ponude kapitala suficitarnih subjekata (štediša) s interesima i potražnjom potencijalnih investitora (deficitarnih subjekata).

Kada je reč o finansijskim tržištima, glavna podela je ona koja ih svrstava u dve osnovne kategorije, s obzirom na rok dospeća finansijske aktive kojom se trguje na finansijskim tržištima. U okviru nje postoji tržište novca, kao kratkoročno tržište, odnosno segment finansijskih tržišta za kratkoročne oblike finansijske aktive, gde se trguje žiralnim novcem i hartijama od vrednosti sa rokom dospeća kraćim od godinu dana. Za razliku od toga, tržište kapitala je dugoročno tržište, odnosno segment finansijskih tržišta na kome se trguje finansijskom aktivom sa rokom dospeća dužim od jedne godine. Glavna područja organizovanog tržišta kapitala su tržište deonica, tržište fiksno ukamaćenih hartija od vrednosti (obveznica) i emisija vrednosnih papira. Na međunarodnom planu postoji međunarodno tržište kapitala, npr. eurotržište kapitala. Transakcije koje se odvijaju na ovom tržištu nazivaju se kapitalne transakcije, a hartije od vrednosti kojima se trguje na ovom tržištu nazivaju se dugoročne hartije od vrednosti ili efekti. U svakoj nacionalnoj privredi postoje tri osnovna izvora kapitala: domaća štednja, transfer inostrane štednje i pretvaranje novca u kapital posredstvom finansijskih institucija. Tržište kapitala se sastoji iz tri segmenta: kreditno tržište, na kome se trguje dugoročnim instrumentima duga, hipotekarno tržište, nastalo tokovima sekjuritizacije i tržište instrumenata akcijskog kapitala, odnosno berza akcija.

U osnovne funkcije tržišta kapitala spadaju:

• Transfer kapitala – funkcija povezivanja

• Mobilizacija sredstava

• Selekcije projekata – preko cene kapitala

• Efikasnost

• Transfer rizika

• Izgradnja poverenja.

U našoj zemlji i regionu tržište kapitala praktično još ne funkcionoše. Uzroci takvog stanja su brojni, od niskog nivoa proizvodnje, nedovršene svojinske transformacije, nelikvidnosti finansijskog sektora, izgubljenog poverenja u finansijski sistem, velikog spoljneg duga, nesigurne klime za strana ulaganja, itd. Zbog velikih troškova transakcija na ovom tržištu, tržište kapitala je rezervisano za velike igrače. Sa druge strane imamo forex tržište, koje je tzv. OTC, odnosno vanberzansko tržište finansijskih derivata i koje omogućava trgovinu i običnim ljudima. Kako bi započeo trgovinu na forexu, investitor može da otvori račun za trgovanje i na samo 100 USD, što je za tržište kapitala misaona imenica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *