Category Archives: kapital

Tržište kapitala

tržište kapitala
Tržište kapitala je segment finansijskih tržišta na kome se trguje finansijskom aktivom sa rokom dospeća dužim od jedne godine.... Read More →