Trgovina akcijama

Trgovina akcijama i obveznicima, odnosno hartijama od vrednosti (HoV) obavlja se na berzi. Berza ne kupuje niti prodaje HoV, već predstavlja mesto susretanja ponude i tražnje, na osnovu kojih se određuje tržišna cena hartija od vrednosti kojima se trguje. Njena uloga je da obezbedi uslove za ravnopravnost učesnika u trgovanju. Ukoliko se opredelite za trgovinu Hov, neophodno je da kontaktirate brokersko-dilersko društvo, člana Beogradske berze i da zaključite ugovor o posredovanju. Izabrani broker upoznaje vas sa procedurama trgovanja i međusobnim pravima i obavezama. Potrebno je da otvorite namenski račun kod banke koja je član Centralnog registra HoV, kako bi nakon obavljenog trgovanja novac mogao da se prebaci sa računa kupca na račun prodavca. Brokersko-dilersko društvo je dužno da vam kod Centralnog registra otvori i vlasnički račun hartija, kako bi se nakon trgovanja hartije prenele sa vlasničkog računa prodavca na vlasnički račun kupca. Cena akcija koje kupujete mogu rasti ili padati, a uspešna trgovina akcijama zahteva da se na berzi pronađu upravo one akcije koje imaju potencijal za rast.

Dve osnovne vrste akcija su obične i preferencijalne akcije. Osnovna razlika između njih tiče se prava upravljanja, koje je propisano određenom zakonskom regulativom. trgovina akcijamaIzdavanjem običnih akcija emitent dolazi do sredstava za finansiranje poslovanja, a kupci postaju novi suvlasnici firme. Obične akcije su najzastupljeniji instrument akcijskog kapitala. Pored prava vlasništva i prava na dividendu, nose sa sobom još neka prava, kao što su pravo na deo aktive u slucaju likvidacije i bankrotstva, pravo na pregled poslovnih knjiga, itd. Preferencijalne, odnosno povlašćene akcije takođe odražavaju deo vlasništva nad korporativnim vlasničkim oblikom preduzeća, s tim što njihovi vlasnici obicno ne uživaju pravo glasa, ali im se garantuje fiksna dividenda i povlašcen tretman u pogledu njene isplate. Uspešna trgovina akcijama zahteva sagledavanje razlike između nominalne, knjigovodstvene i tržišne vrednosti akcija. Nominalna vrednost akcije je vrednost koju akcija dobija prilikom izdavanja i kao takva je nepromenljiva. Knjigovodstvena vrednost akcije predstavlja odnos knjigovodstvene vrednosti kapitala i ukupnog broja emitovanih akcija, a menja se u zavisnosti od promena u vrednosti kapitala. Tržišna vrednost akcija menja se nezavisno od nominalne i knjigovodstvene vrednosti i predstavlja odnos uslova ponude i tražnje u određenom trenutku na tržištu. Trgovina akcijama temelji se upravo na tržišnoj vrednosti akcija, kao osnovnoj smernici za donošenje odluka.

Razvojem globalnog finansijskog tržišta i usavršavanjem sistema sve je više brokera koji nude interesantne pakete usluga i obezbeđuju mogućnost trgovanja preko najsavremenijih platformi sa izborom bogate palete investicionih instrumenata. Na taj način klijentima je dostupna trgovina akcijama, plemenitim metalima, naftom i drugim važnim sirovinama i proizvodima, ali i valutnim parovima i sve to na jednom mestu. Forex, kao vanberzansko tržište, funkcioniše slično kao berza, ali se na forexu ne trguje akcijama nego novcem, to jest valutama. Na forexu kupujemo i prodajemo valute jednu za drugu, očekujući da vrednost valute koju smo kupili raste, a one koje smo prodali pada. Forex je jedno od najvećih i najlikvidnijih finansijskih tržišta na kome učestvuju banke, centralne banke, finansijske institucije, vlade, korporacije, osiguravajuće kompanije, ali i individualni investitori. Trgovina akcijama i forex imaju sličnosti u samom mehanizmu donošenja odluka, koji zavisi od stalnog praćenja finansijskih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *