Prodaja akcija

prodaja akcijaProdaja akcija se obavlja na berzi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Ovaj zakon uređuje prava i položaj vlasnika i vlasništva nad akcijama, kao i sva relevantna pitanja vezana za trgovinu akcijama. Da bi se uspešno obavljala kupovina i prodaja akcija na berzi, potrebno je znati osnovne pojmove u vezi akcija, kao i o pravu raspolaganja akcijama. Prema pravu upravljanju razlikujemo 2 vrste akcija – obične ili redovne akcije i preferencijalne ili povlašćene akcije. Bez obzira na vrstu kojoj pripada svaka akcija je po definiciji vlasnička hartija od vrednosti i kao takva predstavlja deo kapitala kompanije koja je izdala akcije. Svaki pojedinačni vlasnik akcija određene kompanije je vlasnik dela kompanije, srazmerno broju akcija u svom posedu. Dalje je važno razlikovati nominalnu i knjigovodstvenu vrednost akcije od njene tržišne vrednosti. Nominalna vrednost akcije je nepromenljiva jer predstavlja vrednost akcije u trenutku njenog izdavanja, dok je knjigovodstvena vrednost promenljiva kategorija i predstavlja vrednost akcije iskazane odnosom knjigovodstvene vrednosti kapitala kompanije i ukupnog broja akcija koji je emitovan. Tržišna vrednost akcija se menja nezavisno od nominalne i knjigovodstvene vrednosti, a zapravo je najbitnija za trgovanje akcijama jer predstavlja valorizovani odnos ponude i tražnje na tržištu. Ona je ujedno i najrelevantnija informacija za donošenje odluke o prodaji akcija.

Akcije možete prodati isključivo na Beogradskoj berzi a.d. Beograd preko berzanskog posrednika. Prodaja akcija na Beogradskoj berzi ima određenu proceduru. Počinje otvaranjem namenskog računa za prodaju akcija u banci, koja je član Centralnog registra HoV. Sa potvrdom o vlasništvu nad akcijama, ličnom kartom i brojem namenskog računa idete u brokersku kuću, gde vas broker informiše o načinu trgovanja hartijama za koje ste zainteresovani. Otvorite vlasnički i trgovački račun hartija od vrednosti u Centralnom registru preko brokerske kuće ili banke, člana centralnog registra. Zatim dajete nalog za prenos hartija od vrednosti na vlasnički račun. Najzad sledi davanje naloga za prodaju akcija, s tim što taj nalog može dati isključivo lice na koga akcije glase ili ovlašćeno lice uz overeno ovlašćenje. Svakako je neophodno da se blagovremeno informišete o kretanju cena akcija na tržištu. Aukcije emitenata, čije se hartije kotiraju na berzi, održavaju se svakodnevno. Kada je prodaja akcija završena, novac leže na račun u roku od 3 radna dana od dana realizacije naloga za prodaju akcija koji je ispostavljen u sistemu Berze. Po realizaciji naloga prodaje brokerska kuća vam izdaje potvrdu o prodaji akcija, koju nosite u opštinu gde vam izdaju Rešenje po osnovu koga plaćate porez na kapitalnu dobit (ukoliko je ostvarena).

Kupovina, kao i prodaja akcija ima i određene troškove, o kojima valja unapred voditi računa. Osim inicijalnih troškova prilikom upisa u Centralni registar za otvaranje vlasničkog računa HoV (trenutno 300,00 din.), postoje i troškovi po osnovu realizovane prodaje akcija, i to su:

  • troškovi Centralnog registra: 0,10% + 0,35% po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava
  • provizija Berze: 0,15%
  • provizija brokera: 1,20%
  • provizija vaše poslovne banke, kod koje imate otvoren namenski račun za isplatu sredstava od prodatih HoV
  • porez na kapitalnu dobit (ukoliko je ostvarena).

Prodaja akcija ne mora biti samo za novac, već berza pruža mogućnost i zamene vaših za neke druge akcije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *